ข่าวกิจกรรม
หน้าแรก / การทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "สุขพอที่พ่อให้"


19:12 น.

การทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "สุขพอที่พ่อให้"
กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "สุขพอที่พ่อให้" ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ คัดเลือกจากผู้ที่ได้รับรางวัลการจากประกวดผลงานบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ ในระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา) และระดับนักศึกษา (อุดมศึกษา) ได้ร่วมกันเรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างยั่งยืนประมวลภาพ : 14 ตุลาคม 2557 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ : 15 ตุลาคม 2557 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ตามแนวพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ : 16 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ตามแนวพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


แนวคิดตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆ
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM