ข่าวกิจกรรม
หน้าแรก / โครงการประกวด สุขพอที่พ่อให้ สุขใจที่ได้ทำ


19:33 น.

โครงการประกวด สุขพอที่พ่อให้ สุขใจที่ได้ทำ
เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยทั้งในและต่างประเทศที่ได้ศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า ๖๘ ปี และได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ มาขยายผลตลอดจนนำมาปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนร่วม สามารถถ่ายทอดนำเสนอเรื่องราวในห้วข้อ "สุขพอที่พ่อให้ สุขใจที่ได้ทำ" เผยแพร่แก่เพื่อนเยาวชน และคนไทยทั้งมวลผ่านสื่อ ประเภท

๑.บทความประกอบภาพ ความยาวประมาณ ๒-๔ หน้ากระดาษ A4 (รายบุคคล)

๒. วีดิทัศน์ ความยาวประมาณ ๔-๗ นาที ในรูปแบบไฟล์ MP4 (H264 AVC) ทำเป็นทีมได้ ไม่เกิน ๓ คน ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนำผลงานออกเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ จะได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ในระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน     (ในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา)แนวคิดตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆ
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM