คลังความรู้
หน้าแรก / คลังความรู้ / เกษตรทฤษฏีใหม่และฟาร์มตัวอย่าง

เกษตรทฤษฏีใหม่และฟาร์มตัวอย่าง
เกษตรทฤษฏีใหม่และฟาร์มตัวอย่าง
ในหลวงกับการเกษตร

E-BOOK
ในหลวงกับการเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมที่เศรษฐกิจของชาติโดยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยพลังจากเกษตรกรไทยในทั่วทุก
ภูมิภาค หากพวกเขาเหล่านั้นประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ก็เท่ากับเป็นการหยุดยั้งการพัฒนาให้ชะงักงัน
ด้วยเช่นกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงใส่พระราชหฤทัยที่จะช่วยเหลือชาวนาชาวไร่โดยเฉพาะในท้องถิ่น
ทุรกันดารให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และได้พระราชทานแนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่”
เพื่อแก้ไขปัญหาการทำกิน ซึ่งได้พิสูจน์ในทุกพื้นที่ทั่วไทยแล้วว่าเป็นหนทางที่ทำให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้
และอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขบนแผ่นดินธรรมของในหลวง
อ่านต่อ


แบ่งปันความรู้
โครงการพระราชดำริ : เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่และฟาร์มตัวอย่าง