คลังความรู้
หน้าแรก / คลังความรู้ / ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ในหลวงกับงานป่าไม้

E-BOOK
ในหลวงกับงานป่าไม้
“ป่าไม้” เปรียบเป็นมรดกจากธรรมชาติที่มีความสง่างามและหลากหลายในตัวของมันเอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่านี่คือ “แหล่งต้นน้ำ” อันสำคัญ ซึ่งจะแสดงออกถึงความเจริญ
งอกงามเติบโต และเป็นที่ที่ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย แต่ทว่าเป็นทรัพยากรที่ถูกรุกล้ำทำลายจากผู้คน
ที่ฉกฉวย เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนได้อย่างง่ายดายที่สุด พระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและปัญหา จึงได้พระราชทาน
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืนไว้นานัปการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์
และรักษาคุณประโยชน์จากป่าไม้ นับว่าเป็นการส่งต่อมรดกความร่มรื่นเขียวขจีบนผืนแผ่นดินไทยที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกหลานชาวไทยสืบไป
อ่านต่อ


แบ่งปันความรู้
โครงการพระราชดำริ : เรื่องป่าไม้และสิ่งแวดล้อม