แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / วีดีทัศน์


13:48 น.
ตามรอยพ่อ
เจ้าของผลงาน : ธัชชัย ปานทอง

จำนวนผู้ชม : 31รางวัลชมเชย   ประเภทวิดิทัศน์ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : ตามรอยพ่อ
เจ้าของผลงาน : ธัชชัย ปานทอง
สถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผู้ร่วมจัดทำ

นายวรวิธ แสนโภชน์
นางสาวธนพร ศรีวิกุล
นางสาวแพรพรรณ ทามณีวัน