แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / วีดีทัศน์


13:40 น.
จากน้ำพระทัยกลาเป็นสายน้ำไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้ว
เจ้าของผลงาน : ณัฐมน สายทอง

จำนวนผู้ชม : 28รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิดิทัศน์ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : จากน้ำพระทัยกลาเป็นสายน้ำไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้ว
เจ้าของผลงาน : ณัฐมน สายทอง
สถานศึกษา : โรงเรียนนาจะหลวย

ผู้ร่วมจัดทำ

นางสาวนุชธิดา นาถาบุตร
นางสาวพรพิมล พันธ์วงศ์
นายสุรเชษฐ์ สีทน
นายภูวดล สุขสุทธิ์