แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / วีดีทัศน์


13:38 น.
สุขที่พอเพียง
เจ้าของผลงาน : ภาคภูมิ ไกรไทยศรี

จำนวนผู้ชม : 622รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิดิทัศน์ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : สุขที่พอเพียง
เจ้าของผลงาน : ภาคภูมิ ไกรไทยศรี
สถานศึกษา : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ผู้ร่วมจัดทำ

นายอดิศร ตอพล
นายคชฑา หิรัญปรีชา
นายคณนาถ รุนเจริญ
นายชยานันท์ ภู่ศรี
นายนาวิน หนูเต๊ะ