แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / บทความประกอบภาพ


14:38 น.
แนวทางพระราชดาริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของผลงาน : สุธีรา พูลอินทร์

จำนวนผู้ชม :รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : แนวทางพระราชดาริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของผลงาน : สุธีรา พูลอินทร์
สถานศึกษา : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา