แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / บทความประกอบภาพ


14:59 น.
เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้งานของในหลวง
เจ้าของผลงาน : อรชร วงค์กลม

จำนวนผู้ชม :รางวัลชมเชย ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักศึกษา (อุดมศึกษา)

ชื่อผลงาน : เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้งานของในหลวง
เจ้าของผลงาน : อรชร วงค์กลม
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย