แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / บทความประกอบภาพ


14:55 น.
สุขในเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เจ้าของผลงาน : อำพันเทพ ธารวณิชย์การ

จำนวนผู้ชม :รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักศึกษา (อุดมศึกษา)

ชื่อผลงาน : สุขในเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เจ้าของผลงาน : อำพันเทพ ธารวณิชย์การ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี