แสดงผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวด
หน้าแรก / แสดงผลงาน
ดาวน์โหลดใบสมัคร   ส่งเข้าประกวด   รายละเอียดการประกวด   คำถามที่พบบ่อย

บทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)


เสียงเล็กๆจากก้อนดิน
ผู้จัดทำ : ณัฐสุภา แก้วหิรัญ
สถานศึกษา : โรงเรียนจิตรลดา
รอยยิ้มจากขวดพลาสติก
ผู้จัดทำ : ทักษพร แก้วสุขศรี
สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสุวิช
แนวทางพระราชดาริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัดทำ : สุธีรา พูลอินทร์
สถานศึกษา : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ในหลวงผู้ดับทุกข์ในดวงใจประชาชน
ผู้จัดทำ : นมิดา กุมหาชัย
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
สุขพอที่พ่อให้
ผู้จัดทำ : รั
สถานศึกษา : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
น้ำพระทัย แก้อุทกภัย คลองลัดโพธิ์
ผู้จัดทำ : ชนัญญา ปัตถา
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดทรงธรรม
หยาดฝนชโลมใจผองไทยทั่วสยาม
ผู้จัดทำ : นางสาวจิตธิดา ผูกชรา
สถานศึกษา : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง
ผู้จัดทำ : นางสาววนิดา ปอแซ
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
ผืนป่าคุณค่าของธรรมชาติ
ผู้จัดทำ : ชัชชัย วงศ์ศฤงคาร
สถานศึกษา : โรงเรียน ภ.ป.ร ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หยาดฝนจากพ่อ
ผู้จัดทำ : นางสาวสุพัตรา เครือวงค์
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
สุขพอ..ที่พ่อให้ แนวทางพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกราย
ผู้จัดทำ : ศศิภา กลัดขวัญ
สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
จากดินเสีย สู่ ดินดี
ผู้จัดทำ : นันทนัช ชาวพะเยาว์
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
สาธารณสุขเพื่อพสกนิกรชาวไทย
ผู้จัดทำ : เจนจิรา ทาก๋อง
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้จัดทำ : ตอนเช้า ไรอัน
สถานศึกษา : โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ราชาผู้อนุเคราะห์ประชาชน
ผู้จัดทำ : กัญญาลักษณ์ สีสองสม
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
พลิกฟื้นคืนชีวิตให้ผืนป่า“ม่อนพระยาแช่” จังหวัดลำปาง
ผู้จัดทำ : เบญจกร ต้นกันยา
สถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
หยาดน้ำแห่งความสุข
ผู้จัดทำ : นางสาววิจิตรา ตุงคบุรี
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
ผืนป่าของพ่อ
ผู้จัดทำ : สุริยา เตชะลือ
สถานศึกษา : โรงเรียนประชาราชวิทยา
บทความประกอบภาพ พลังงานไทย
ผู้จัดทำ : กวิน วัฒนธรรม
สถานศึกษา : โรงเรียนจิตรลดา
น้ำคือชีวิต
ผู้จัดทำ : ธมนวรรณ วรวรรณ ณ อยุธยา
สถานศึกษา : โรงเรียนจิตรลดา
แสงสว่างสู่ความพอเพียง
ผู้จัดทำ : จินต์ศุจี ดีพึ่งตน
สถานศึกษา : โรงเรียนจิตรลดา
บทความเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัดทำ : ววริศรา ยังประภากร
สถานศึกษา : โรงเรียนจิตรลดา
พอเพียงเพื่อเลี้ยงตัว
ผู้จัดทำ : ณัฏฐอรณ์ เวชแพศย์
สถานศึกษา : โรงเรียนจิตรลดา
ขึ้นดอยตามรอยพ่อ ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ผู้จัดทำ : ภัทราภรณ์ คำพิมพ์
สถานศึกษา : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

บทความประกอบภาพ ระดับนักศึกษา (อุดมศึกษา)


ตามรอยพระราชากับคำถามที่ต้องการคำตอบ
ผู้จัดทำ : ถนอมพล สังสัน
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้
ผู้จัดทำ : นัฏ สระสวย
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจาะลึกพระราชดำริด้านพลังงานที่คุณ...(อาจ)ไม่รู้
ผู้จัดทำ : ปภาดา นัฏสถาพร
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขในเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ผู้จัดทำ : อำพันเทพ ธารวณิชย์การ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้งานของในหลวง
ผู้จัดทำ : อรชร วงค์กลม
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดทำ : ภานุวัฒน์ มานพ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
พระราชาของประชาชน
ผู้จัดทำ : กัลยารัตน์ พวงทอง
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สุขพอดีที่บ้านพ่อสุนทร
ผู้จัดทำ : กรรวี ชีวีวัฒน์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“ปรัชญาของพ่อ...ลูกสานต่อความพอเพียง”
ผู้จัดทำ : ชัยยศ แซ่ลิ้ม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
ครูเหนือครู
ผู้จัดทำ : ปิยนุช แซ่หลาย
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สุขพอ ที่พ่อให้
ผู้จัดทำ : สุชาดา หงษ์จร
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พลิกฟื้น ผืนป่า คืนสมดุล
ผู้จัดทำ : ยุภาพร นิยม
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขพอที่พ่อ่ให้จากพลังงานไทยที่พ่อสร้าง
ผู้จัดทำ : พรหมมินทร์ ประไพพงษ์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขพอที่พ่อให้ : รากฐานของชีวิต ธ ทรงให้การศึกษา
ผู้จัดทำ : แพร พ่อสิงห์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม
แสงสว่างนำทาง ปวงประชาสุขสรรค์
ผู้จัดทำ : คอตีเยาะ วายูอิง
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำสอนของ
ผู้จัดทำ : siwarak waenkaeo
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
เพียงพอเพราะพ่อให้ เป็นสุขใจเท่าที่มี
ผู้จัดทำ : พงศ์ปกรณ์ ทองจินดา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
ความพอเพียง...หัวใจของความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ผู้จัดทำ : ชวนากร เฑียรบุญเลิศรัตน์
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มั่งคั่ง ด้วยความพอเพียง
ผู้จัดทำ : เปมิกา ส่งกลิ่นจันทร์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พระราชทานการศึกษา
ผู้จัดทำ : บุรินทรวรวิทย์ พ่วนอุ๋ย
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ