เกี่ยวกับโครงการ
หน้าแรก / เกี่ยวกับโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชหฤทัย
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏร รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฏรให้เกิดความ
”พออยู่ พอกิน” จึงเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ อยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริและประโยชน์ที่ได้รับ สำนักราชเลขาธิการ
จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้แนว
พระราชดำริสู่เยาวชน เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวพระราชดำริ
และให้ความรู้กับเยาวชน ตลอดจนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ