สุขพอที่พ่อให้ : โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ


ข่าวกิจกรรมล่าสุด
การทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "สุขพอที่พ่อให้"
กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "สุขพอที่พ่อให้" ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ คัดเลือกจากผู้ที่ได้รับรางวัลการจากประกวดผลงานบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ ในระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา) และระดับนักศึกษา (อุ...
อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ " โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "
พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “สุขพอที่พ่อให้” โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


...
อ่านต่อ
ผลงาน
recent

15:38 น.
ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)...

15:24 น.
ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)...

15:20 น.
ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)...

15:18 น.
ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)...

15:06 น.
ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)...
แนวคิดตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆ
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวด

บทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)  
บทความประกอบภาพ ระดับนักศึกษา (อุดมศึกษา)